ปรัชญาของโรงเรียน

Tabs

ปญฺญา โลกสฺมึง ปชฺโชโต
"ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"