ประวัติโรงเรียน

Tabs

โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๒๑๐โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๕๓๑๘๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่  ๑๙  ไร่  ๒  งาน
เขตบริการของโรงเรียนบ้านทุ่งก่อคือ หมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๓  หมู่ที่  ๔  หมู่ที่  ๑๔ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย
 
ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๔  โดยเริ่มแรกอาศัยเรียนอยู่ที่วัดศรีทรายมูล (วัดดงชัยในปัจจุบัน)     ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้ย้ายไปเรียนวัดศรีดอนมูล (วัดทุ่งก่อในปัจจุบัน) และ พ.ศ. ๒๔๗๗ ก็ได้ย้ายไปเรียนที่วัดศรีทรายมูลอีกครั้ง
พ.ศ. ๒๔๗๖ ชาวบ้านและทางการราชได้เห็นความสำคัญว่าโรงเรียนควรจะมีอาคารเรียน และสถานที่เป็นเอกเทศ จึงได้มีการติดต่อซื้อที่ดินและบ้านของนาย ใจ วันดี ในราคาที่ได้รับการอนุเคราะห์ ๔๐ บาท จากนั้นนักเรียนก็ได้ย้ายมาเรียนที่บ้านได้จัดซื้อดังกล่าว ซึ่งเดิมยังไม่มีชื่อโรงเรียนเป็นที่แน่นอน
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางราชการและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น และได้ตั้งชื่อโรงเรียนประชาบาลทุ่งก่อ (ใจประชานุเคราะห์) ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ นายใจ   วันดี
พ.ศ. ๒๔๙๗ อาคารหลังแรกได้ชำรุด จึงได้มีการปรึกษากันว่าจะรื้นถอนและนำวัสดุไปจัดสร้างอาคารหลังใหม่ จึงได้ทำการรื้นถอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นี้เอง  ราษฎร บ้านทุ่งก่อ บ้านป่าห้าและบ้างดงชัย ได้ร่วมกันสร้างอาคารไม้ ขนาด ๕ ห้อง เรียน ๒ มุขหน้าและเปิดทำการใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มีการสร้างอาคารไม้ (คุรุราษฎร์อุปภัมภ์) แบบ ป๓. ขนาด ๓ ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ จากทางราช จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และราษฎร สมทบอีกจำนวน หนึ่ง เปิดใช้เมื่อ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๓ ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว
พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้มีการสร้างอาคารไม้ (คุรุราษฎร์สามัคคี) โดยราษฎรบ้านดงชัยป่าห้า และทุ่งก่อ ได้ร่วมกันสร้างงบประมาณ จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ตึก ขนาด ๕ ห้องเรียน ใช้งบประมาณจากทางราชการ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างบ้านพักครูหลังที่ ๑ ใช้งบประมาณ ของสภาตำบลทุ่งก่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ สร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒ ใช้งบประมาณราษฎรบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างบ้านพักครูหลังที่ ๓ ใช้งบประมาณ ราษฎรบริจาค เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท      (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างส้วมหลังที่ ๑ หลังที่ ๒ ใช้งบประมาณของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ สร้างส้วมหลังที่ ๓ ใช้งบประมาณของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ สร้างประปาโรงเรียนโดยงบประมาณ สภาตำบลทุ่งก่อ ปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๒๕ สร้างรูปปั้นเหมือน  นายใจ  วันดี   เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของ นายใจ วันดี โดยใช้งบจากราษฎร ทั้งสามหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ ขนาด ๔ ห้องเรียน งบประมาณของทางราชการ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๖,๘๘๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖ ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๘ สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖ ขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๙,๙๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. ๑ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๔,๙๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๐ สร้างบ่อเลี้ยงปลา แบบ สปช. ขนาด ๑๐ X๕๐ X๑.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท
พ.ศ. ๒๕๓๒ สร้างอาคาร แบบ สปช. ๑๐๕-๒๕๒๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๓๘,๔๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๓ สร้างต่อเติมโรงอาหารและสร้างต่อเติมห้องกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ งบประมาณ ราษฎรบริจาค เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ ๓๐ พิเศษ ( ขนาด ๔ ถัง ) เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน ใช้งบประมาณราษฎรหมู่ที่ ๒,๓,๔ พร้อมผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้าง เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ ๓๓ ขนาด ๓ ถัง และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เช่นกัน สร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖ ขนาด ๒ ที่นั่ง รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างบ่อเลี้ยงปลา ขนาด ๒๕ X ๖๔ เมตร จากงบประมาณกรมประมง คิดเป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๘ สร้างสนามตะกร้อ งบประมาณจากการบริจาคของ คุณเฉลิม – คุณศรีจม  จอมสวรรค์  ราษฎรบ้านป่าห้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งก่อ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาทและเปิดให้ใช้สนามตะกร้อ เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างเสาธงของโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ โดยอาจารย์วิรัช  ศรีทรงราช บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งก่อ ๑๐,๐๐๐ บาทและผู้บริจาคทั่วไป รวมเป็นเงิน ๒๖,๕๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างเสาธงและสนามเด็กเล่นโดยได้รับบริจาคจากคุณปราณี วัฒนจินดาภรณ์๑๗,๐๐๐ บาท และ อบต. ทุ่งก่อให้งบ ๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน   ป.๑ ก  ขนาด  ๕  ห้องเรียน  จาก สปช. จำนวน ๙๔,๙๐๐ บาท