นายปณิธาน จันทกูล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095146XXXX
 • Facebook :
 • Email : kruearth1996@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7174
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091029
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่