ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098-80XXXX
 • Facebook : แอ๋ม กัลยาณี
 • Email : natthaya.thanin.1970@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่