สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 2 2 1
ป.2 4 9 13 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 7 2 9 1
ป.6 3 5 8 1
อ.3 0 1 1 1
รวม 19 25 44 7

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 0 2 2 นางอุบล ผัดผาย
ป.2/1 4 9 13 นายภูภัฎธ์ ทัพธานี
ป.3/1 2 4 6 นายธีรินท์ แซ่เฮ่อ
ป.4/1 3 2 5 นายสุชิต เวียงสมุทร
ป.5/1 7 2 9 นายสุชิต เวียงสมุทร
ป.6/1 3 5 8 นางพิณทิพย์ สมใจ
อ.3/1 0 1 1 นางนิภา บุญทอง
รวม 19 25 44