สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 1 5 6 1
ป.3 9 8 17 1
ป.4 3 5 8 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 6 2 8 1
อ.1 7 4 11 1
อ.2 3 4 7 1
อ.3 1 3 4 1
รวม 38 37 75 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 3 6 นางสาวจินตนา อ่อนสิงห์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
ป.2/1 1 5 6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ นางสาวจินตนา อ่อนสิงห์
ป.3/1 9 8 17 นางพิณทิพย์ สมใจ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
ป.4/1 3 5 8 นางญาดา สายสูง ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
ป.5/1 5 3 8 นายปณิธาน จันทกูล ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
ป.6/1 6 2 8 ว่าที่ร้อยตรีทศพล ลำดวน ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
อ.1/1 7 4 11 นางกชพรรณ การงาน นางสาวณัฐชนันท์พร สิงห์โตทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
อ.2/1 3 4 7 นางกชพรรณ การงาน นางสาวณัฐชนันท์พร สิงห์โตทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
อ.3/1 1 3 4 นางกชพรรณ การงาน นางสาวณัฐชนันท์พร สิงห์โตทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
รวม 38 37 75